Blog36-24HoursPIXMorozovPortrait

Ivan Abramovitch Morozov (1910), Valentin Serov.